koshchey (koshchey) wrote,
koshchey
koshchey

Заява МЗС України з приводу висловлених Президентами Російської Федерації і Швейцарії,...

головуючої в ОБСЄ, намірів деескалації ситуації в Україні

Заявление МИД Украины в связи с высказанными Президентами Российской Федерации и Швейцарии, председательствующей в ОБСЕ, намерениями деэскалации ситуации в Украине


Сьогодні Президентами Російської Федерації та Швейцарії, головуючої в ОБСЄ, були озвучені наміри деескалації ситуації в Україні.

Попри зовнішній вигляд жестів «доброї волі», зміст і риторика, які прозвучали в Кремлі, не мають нічого спільного із справжнім пошуком шляхів урегулювання.

Обговорення шляхів мирного врегулювання ситуації в Україні без участі України є беззмістовним і неприйнятним.

Замість заяв потрібні реальні дії.

Росія повинна насамперед виконати взяті на себе Женевські зобов’язання та дистанціюватися від діяльності терористів на сході України, публічно закликати сепаратистські угруповання скласти зброю і припинити підривну роботу диверсійних груп.

Відвід російських військових формувань від українських кордонів повинен отримати реальні підтвердження.

Будь-які «терористичні референдуми» на сході нашої країни є незаконними за визначенням, відтак заклики про їхнє «перенесення» аж ніяк не є виявом доброї волі, а звичайним фарсом. Такий сценарій уже здійснювався Росією в Криму.

Слід покласти край підміні понять. В Україні не має громадянської війни. Суть конфлікту полягає в агресії Російської Федерації проти нашої країни, окупації Криму і в зухвалому втручанні у внутрішні справи, що супроводжується підтримкою терористичних дій проти українських громадян та цілісності держави.

Безумовним пріоритетом Уряду України є повномасштабний національний діалог за участю політичних сил, представників регіонів та громадськості. Для такого діалогу слід створити всі необхідні умови миру і безпеки. Але діалог неможливий і немислимий з терористами. Захист життя людей та подолання тероризму, який підриває будь-яку можливість для діалогу, і є метою антитерористичної операції, що триває в окремих населених пунктах на сході нашої країни. Принципово важливим кроком, відтак, мають стати спільні міжнародні дії для локалізації та нейтралізації будь-яких джерел тероризму.

Україна вітає і підтримує вагому роль ОБСЄ у міжнародних зусиллях, націлених на деескалацію становища. Особливо корисне значення матимуть саме ті зусилля Організації, які сприятимуть продовженню загальнонаціонального діалогу в Україні, виконанню мандату спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і залученню міжнародних спостерігачів за ходом виборів Президента України 25 травня 2014 року.

Заяви, зроблені 7 травня в Москві, свідчать про перші результати консолідованого міжнародного тиску на Кремль у відповідь на агресію, вчинену проти України.

Позиція нашої держави незмінно залишається відкритою для справжнього діалогу у двосторонніх і багатосторонніх форматах і націленою на мирний спосіб подолання загрози проти України та нашого народу.Сегодня Президентами Российской Федерации и Швейцарии, председательствующей в ОБСЕ, были озвучены намерения деэскалации ситуации в Украине.
Несмотря на внешний вид жестов «доброй воли», содержание и риторика, которые прозвучали в Кремле, не имеют ничего общего с настоящим поиском путей урегулирования.
Обсуждение путей мирного урегулирования ситуации в Украине без участия Украины является бессмысленным и неприемлемым.
Вместо заявлений нужны реальные действия.
Россия должна прежде всего выполнить взятые на себя Женевские обязательства и дистанцироваться от деятельности террористов на востоке Украины, публично призвать сепаратистские группировки сложить оружие и прекратить подрывную работу диверсионных групп.
Отвод российских военных формирований от украинских границ должен получить реальные подтверждения.
Любые «террористические референдумы» на востоке нашей страны являются незаконными по определению, а потому призывы об их «переносе» являются отнюдь не проявлением доброй воли, а обычным фарсом. Такой сценарий уже осуществлялся Россией в Крыму.
Следует положить конец подмене понятий. В Украине нет гражданской войны. Суть конфликта заключается в агрессии Российской Федерации против нашей страны, оккупации Крыма и в вызывающем вмешательстве во внутренние дела, сопровождающимся поддержкой террористических действий против украинских граждан и целостности государства.
Безусловным приоритетом Правительства Украины является полномасштабный национальный диалог с участием политических сил, представителей регионов и общественности. Для такого диалога следует создать все необходимые условия мира и безопасности. Но диалог невозможен и немыслим с террористами. Защита жизни людей и преодоление терроризма, подрывающего любую возможность для диалога, и является целью антитеррористической операции, которая продолжается в отдельных населенных пунктах на востоке нашей страны. Поэтому принципиально важным шагом должны стать совместные международные действия для локализации и нейтрализации любых источников терроризма.
Украина приветствует и поддерживает важную роль ОБСЕ в международных усилиях, направленных на деэскалацию ситуации. Особенно полезное значение будут иметь именно те усилия Организации, которые способствуют продолжению общенационального диалога в Украине, выполнению мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и привлечению международных наблюдателей за ходом выборов Президента Украины 25 мая 2014.
Заявления, сделанные 7 мая в Москве, свидетельствуют о первых результатах консолидированного международного давления на Кремль в ответ на агрессию, совершенную против Украины.
Позиция нашего государства неизменно остается открытой для настоящего диалога в двусторонних и многосторонних форматах и нацеленной на мирный способ преодоления угрозы против Украины и нашего народа.


Источник: http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/1251-zajav
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment